Håndtering af personoplysninger

Sådan håndterer vi personoplysninger

Dansk Gigthospital er et privathospital og ejet af Gigtforeningen. Her kan du se, hvordan vi håndterer personoplysninger.

 Dataansvarlig

Gigtforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du kontakte:

Gigtforeningen

Gentoftegade 118

2820 Gentofte

CVR-nr.: 42 06 16 11

Telefon: 39 77 80 00

Mail: info@gigtforeningen.dk

Formålet med - og lovgrundlaget for håndteringen af personoplysninger

Håndteringen af dine personoplysninger sker ifølge Sundhedsloven (LBK nr 191 af 28/02/2018) og Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (BEK nr 1090 af 28/07/2016).

Vi håndterer oplysninger om dig med følgende formål:

 • Stille den rigtige diagnose, tilrettelægge, følge og dokumentere dit undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb.

 • Kommunikere med egen læge, henvisende instans og evt. din kommune samt andre, som har andel i dit forløb hos os.

 • Lovpligtig statistik.

 Typer af personoplysninger

Vi registrerer almindelige personoplysninger som navn, cpr.nr., kontaktoplysninger, sociale data, samtykke til behandling mm.

Endvidere registrerer vi navn og kontaktoplysninger til pårørende.

Vi registrerer følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, diagnose og undersøgelsesresultater.

Hvor det er nødvendigt for udredning og behandling registrerer vi også oplysninger om sociale forhold, sprog, etnicitet og religiøst tilhørsforhold.

De ser dine oplysninger

På hospitalet er det sundhedspersoner som planlægger, afvikler og dokumenterer dit forløb, der har adgang til dine oplysninger.

Er du indlagt på gigthospitalet videregives dit navn til personalet i køkkenet. Er du i diætbehandling, fremgår der også oplysninger om diagnose.

Desuden har administrativt personale adgang til oplysninger mhp. fakturering og aktivitetsstyring.

Ifølge Sundhedsloven kan oplysninger, der er nødvendige ift. et aktuelt behandlingsforløb videregives uden samtykke.

Sundhedspersoner på gigthospitalet videregiver kun de sundhedsoplysninger, der er nødvendige for din fortsatte behandling og opfølgning til:

 • Din egen læge.

 • Til den der har henvist dig, hvis dette ikke er din egen læge.

 • Evt. til din kommune mhp. fortsat genoptræning.

 • Andre som har andel i dit forløb hos os.

Er du tilknyttet hjemmesygepleje og eller hjemmepleje beder vi om dit samtykke til at videregive de nødvendige oplysninger.

Er det aktuelt at videregive oplysninger til andre instanser end de nævnte, beder vi dig om samtykke hertil.

Samtykket er mundligt og dokumenteres i din journal. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer patientjournaler så længe dette er relevant for dit behandlingsforløb og i mindst 10 år i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Dine rettigheder

Persondataforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til vores håndtering af dine oplysninger.

Du har:

 • Ret til at se oplysningerne.

 • Ret til korrektion af oplysningerne.

 • Ret til sletning (i særlige tilfælde).

 • Ret til indsigelse mod ellers lovlig håndtering af dine oplysninger.

 • Ret til at få oplysninger udleveret / overført til anden dataansvarlig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Dansk Gigthospital på

telefon: 73 65 40 00

Læs mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.