Non-inflammatorisk gigt

Det  Non-inflammatoriske ambulatorium (NIA) blev oprettet for ca 3 år siden mhp. at sikre optimale rehabiliteringsophold under indlæggelse for patienter uden inflammation/betændelsesbetinget gigtlidelse.

Vores erfaring med NIA igennem de sidste 3 år er løbende evalueret og er faldet overordentlig positivt ud, i forhold til rehabiliteringsforløbet og patienttilfredsheden.

Erfaringer med optimale rehabiliteringsophold under indlæggelse har vist sig, at være betinget af en grundig forundersøgelse, en forventningsafstemning og en samtidig udarbejdelse af en plan for, hvordan patienten skal træne/rehabiliteres allerede fra 1. indlæggelsesdag.

Hvem kan henvise?
I NIA modtages patienter, som henvises fra egen læge, speciallæge eller anden hospitalsafdeling fra Region Syddanmark eller en af landets øvrige regioner mhp. indlæggelse på Gråsten Gigthospital til et rehabiliteringsophold.

Målgruppe
Som navnet angiver, drejer det sig om patienter uden en inflammatorisk /betændelsesbetinget gigtlidelse. Det kan dreje sig om patienter med smerter og deraf nedsat funktionsniveau, hvilket påvirker deres arbejdsevne og daglige funktioner – patienter med slidgigtforandringer i rygsøjlen, led eller sener – uforklarlige smerter (på trods af omfattende diagnostisk udredning) og endelig også om hypermobile patienter.

Forløb i NIA
I NIA bliver patienterne set af en læge mhp. en vurdering af om patienten skal indlægges eller ej. Ved vurderingen belyses om patienten er tilstrækkelig diagnostisk udredt eller ej således, at der foreligger en sikker diagnose mhp. at tilbyde en målrettet behandling under indlæggelse.

Endvidere belyses hvilke behandlinger patienten har fået indtil dato mhp. om der findes andre behandlingstilbud, der endnu ikke er afprøvede.

Patientens generelle helbredstilstand (mentalt og fysisk) vurderes mhp. om patienten kan være indlagt og aktivt deltage i den intensive fysiske træning eller om der findes begrænsninger, der skal tages hensyn til.

Endelig vurderes om der er problemer i patientens sociale situation, som vil kunne give problemer under en indlæggelse her. Til sidst er det af betydning, om vi kan forvente at patientens tilstand/funktionsniveau vil kunne bedres.

Patientinddragelse
For at kunne vurdere patienten mhp. ovennævnte, er det vigtigt at inddrage patienten. Derfor er der ved forundersøgelsen i NIA fokus på at:

- spørge til patientens forventninger 
- gennemgå oplysningsskemaet, som patienten har fået fremsendt sammen med indkaldelsen til forundersøgelsen
- oprette en komplet journal, som ville kunne bruges/fungere som indlæggelsesjournal
- vurdere resultaterne af de undersøgelser, patienten har fået foretaget
- undersøge patienten lægeligt og fysioterapeutisk

Efterfølgende vil lægen vurdere om der foreligger et behandlingstilbud til patienten, og hvilken behandling, vi vil foreslå. Herefter informeres patienten om vores overvejelser og eventuelt behandlingstilbud. Hvis patienten skal indlægges, aftales et muligt tidspunkt for denne og journalkopien sendes til bookingen mhp. indkaldelse.

Hvis vi afviser at indlægge en patient, vil det ske med begrundelse, og vi vil afhængigt af årsagen hertil, også anbefale enten yderligere diagnostisk udredning eller en anden form for behandling.