Visitation af henvisninger

Henvisninger til Dansk Gigthospital modtages elektronisk fra hele landet og visiteres løbende af overlæger i visitationsteamet. Se lokationsnummer nedenfor.

Hospitalet modtager patienter akut, subakut og elektivt til såvel ambulante forløb som til indlæggelse.
En god henvisning til Dansk Gigthospital skal afspejle problemstillingen på relevant og udførlig baggrund.  Henvisende læge bør sikre, at henvisningen indeholder de nødvendige oplysninger, så der kan visiteres på en hensigtsmæssig måde. Såfremt visitationsteamet har behov for yderligere oplysninger, returneres henvisningen med henblik på uddybning.

Henvisninger visiteres til følgende grupper
    Inflammatorisk ambulatorium 
    Noninflammatorisk ambulatorium (NIA)
    Indlæggelse til specialiseret rehabilitering og udredning/behandling
    DXA skanning
    MR skanning

Langt de fleste patienter, som visiteres til indlæggelse på hospitalet vedrører behov for specialiseret tværfaglig rehabilitering. Henvisninger til specialiseret rehabilitering under indlæggelse modtages fra hele landet. 
Ventetid på indlæggelse mitsygehusvalg.dk.

Der er stor søgning til Dansk Gigthospital og prioritering er derfor nødvendig af kapacitetsmæssige årsager. Patienter med førlighedstruende sygdomme kommer derfor først til udredning og behandling.
I visitationen arbejdes målrettet på at undgå lang ventetid, idet dette erfaringsmæssigt sætter andre relevante initiativer i stå og potentielt øger risikoen for en forværring af en førlighedstruende sygdom.