Reumatoid Artrit

Reumatoid artrit er en kronisk sygdom, der typisk præsenterer sig i form af symmetrisk polyartrit med involvering af hånd- og fingerled. Undertiden angribes også andre væv og organer end leddene, for eksempel hud, serøse hinder, lunger, perifere nerver og spytkirtler (Sjögrens syndrom).

Årsagen til reumatoid artrit kendes ikke. Ubehandlet fører sygdommen til progredierende destruktion af ledbrusk, underliggende knogle og omgivende ledkapsler og dermed funktionsevnetab.

Middellevetiden for patienter med reumatoid artrit er reduceret med cirka 8 år sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det anslås, at der i Danmark er 35.000 patienter med reumatoid artrit, svarende til en prævalens på 0,8 % af den voksne befolkning. Cirka halvdelen af disse behandles i speciallægeregi. Den årlige incidens andrager 0,4 ‰ svarende til, at der i Danmark hvert år diagnosticeres cirka 1.700 nye tilfælde.

Udredning og diagnostik i primærsektor
Diagnosen reumatoid artrit kan ikke stilles på grundlag af et enkelt symptom, en blodprøve eller røntgenundersøgelse. Der er udviklet internationalt anvendte kriteriesæt, der imidlertid fortrinsvis er beregnet til forskningsformål. For nylig er cyklisk citrullineret peptid-antistof (anti-CCP) taget i brug som en ny diagnostisk test for reumatoid artrit. Anti-CCP har højere specificitet end IgM reumafaktor (IgM-RF).

Sandsynligheden for, at der foreligger reumatoid artrit ved et positivt resultat af anti-CCP, er større end sandsynligheden ved positivt resultat af IgM-RF. Specificiteten øges endnu mere, når begge testresultater er positive. Sensitiviteten af anti-CCP er højere end for IgM-RF, idet anti-CCP kan være positiv i op til 15 år, før reumatoid artrit debuterer klinisk.

Da behandlingsmulighederne er særligt gunstige i det meget tidlige forløb af sygdommen, bør patienter med nyopstået, ikke-traumatisk ledhævelse (bløddelshævelse), af mere end 2 ugers varighed ifølge patientens oplysninger og påvist af en læge, henvises til speciallæge i akut artritklinik eller praksis allerede ved første konsultation.

Behandling i primærsektor
Paracetamol (1 gram x 4 dagligt) eventuelt suppleret med et NSAID-præparat (f.eks. lbuprofen, 400 mg x 3 dagligt) i ventetiden på undersøgelse hos speciallæge.

Ny konsultation gennemføres ved feber, udslæt og forværring af ledsymptomer trods den givne behandling. NSAID præparat bør pauseres mindst 48 timer før undersøgelse hos speciallægen.

Inden det ambulante hospitalsforløb
Kriterier for henvisning: Patienter med nyopstået atraumatisk bløddelshævelse i et eller flere led.

Ønskede oplysninger i henvisningen i relation til henvisningsdiagnosen:
Henvisning sendes til Gigthospitalet med den tentative diagnose leddegigt/reumatoid artrit.
På henvisningen anføres desuden symptomvarighed, objektive ledforandringer og oplysninger om eventuelle andre sygdomme/tidligere indlæggelser, oplysning om aktuel medikamentel behandling samt evt. blodprøveresultater.

Henvisningsfraser
Sygdomsdebut/varighed.
Objektive ledforandringer.
Andre sygdomme.
Aktuel medicin.
Laboratorieprøver.

Under det initiale ambulante hospitalsforløb
Undersøgelsestilbud: Senest 3 uger efter modtagelsen af henvisningen vil patienten blive undersøgt i artritklinikken ved én af afdelingens speciallæger.

Forud for undersøgelsen vil der, efter visitation, blive fremsendt blodprøverekvisition, som patienten får effektueret via egen læge eller lokalt sygehus senest en uge før konsultation. Der fremsendes endvidere anamnese spørgeskema til patienten, som sammen med medicin bedes medbragt ved første fremmøde i artritklinikken.

Artritklinikken er tværfaglig, og dens tilbud omfatter:
Behandling med gængse gigtmidler (metotrexat, salazopyrin, hydroxychloroquin og/eller leflunomid), eventuelt kombineret med intraartikulær glukokortikoidinjektion med henblik på maksimal synovitkontrol.

Konsultation ved specialuddannet reumatologisk sygeplejerske.

Nogle patienter vil få tilbud om deltagelse i forskningsprojekter.

Patienter, der ikke har reumatoid artrit, vil blive afsluttet til forsat behandling hos henvisende læge eller blive henvist til yderligere udredning i reumatologisk ambulatorium.

Artritklinikken råder over ultralydsudstyr og MR skanner til diagnostik og monitorering, samt ultralydsudstyr til vejledning i forbindelse med ledpunktur og intraartikulær glukokortikoid injektion.

Patienter, hos hvem der ikke opnås tilstrækkelig sygdomskontrol, eller som får bivirkninger af behandlingen, vil få tilbudt behandling med såkaldte biologiske gigtmidler. Behandlingen foregår i en dedikeret ambulatorieenhed på sygehuset og er en specialistopgave.

Som led i monitoreringen af patienter med reumatoid artrit foretages løbende kardiovaskulær screening og osteoporose screening.

Behandlingseffekten monitoreres i en national kvalitetsdatabase.

Efter det initiale ambulante hospitalsforløb
Patienter med nydiagnosticeret reumatoid arthrit følges langvarigt med henblik på at fastholde stram synovitkontrol.

Patienterne har fri adgang til ambulatorium/speciallæge ved opblussen af sygdomsaktivitet trods behandling, mistanke om bivirkninger til behandling og ved behov for supplerende information.

Eventuelle sygemeldinger og kommunale opgaver: Den speciallæge, der har ansvar for behandlingen og den praktiserende læge, står for eventuel sygemelding og kontakt til kommunen vedrørende for eksempel sygedagpenge, ikke specialiseret genoptræning, vurdering af arbejdsplads, boligforhold mv.

Specielle forhold
Det primære ansvar for behandlingen påhviler speciallægen. Artritklinikkens personale modtager henvendelser/telefonopkald og sørger for formidling af spørgsmål og problemstillinger til kontaktlæge og andre.

Nøglebudskaber
• Patienter med en eller flere nyopståede ikke-traumatiske ledhævelser (bløddelshævelse), af mere end 2 ugers varighed ifølge patientens oplysninger, skal allerede ved første konsultation hos praktiserende læge henvises til artritklinik på sygehus eller praktiserende speciallæge i reumatologi
• Inden for tre uger efter modtagelse af henvisningen vil patienten blive undersøgt i artritklinikken af speciallæge
• Patienter med nydiagnosticeret reumatoid artrit skal behandles tidligt og intenstivt med henblik på stram sygdomskontrol (suppression af synovit)
• Behandling med biologiske antireumatika anvendes ved utilstrækkelig effekt eller bivirkninger af førstevalgsbehandlingen (metotrexat, salazopyrin, hydroxychloroquin og/eller leflunomid).

Kvalitetssikring
Alle patienter med nydiagnosticeret reumatoid artrit oprettes i den nationale kvalitetsdatabase DANBIO.