Leddegigt

Tidlig undersøgelse og behandling af leddegigt
Tidlig, effektiv behandling af leddegigt forbedrer fremtidsudsigterne markant for patienter med denne sygdom. Tidlig diagnose er derfor vigtig med henblik på tilstrækkelig og målrettet behandling.

I afdelingens "Tidlig artrit klinik" ser vi patienter efter kort ventetid, hvis de har ledsymptomer, der tyder på mulig leddegigt (mindst et hævet led - uden anden forklaring - i mindst to uger), for at sikre hurtig diagnose og behandling af patienter med sygdommen.

Ved mistanke om, at patienten har leddegigt, sker følgende:

En gigtlæge registrerer symptomernes karakter og undersøger leddene. Patienten får taget blodprøver og foretaget billeddiagnostik – dvs. røntgenundersøgelse, ultralyd-skanning og evt. MR-skanning efter individuel vurdering.

På baggrund af ovenstående stiller gigtlægen diagnosen.
Hvis der ikke er tale om leddegigt søger gigtlægen at finde andre forklaringer på symptomerne mhp. relevant behandling.

Drejer det sig om begyndende leddegigt, vil vi tilbyde behandling med gigtbetændelses-dæmpende medicin. Valg af behandling sker ud fra en samlet vurdering og efter aftale med patienten. Ofte vil man starte med tablet Metotrexat, suppleret med binyrebarkhormon, som fortrinsvis gives som indsprøjtninger direkte i de angrebne led.

I den efterfølgende periode vil yderligere behandlingsbehov løbende blive vurderet i et samarbejde mellem læge og sygeplejerske.

Erfarne gigtsygeplejersker vil informere og støtte i forhold til de problemer som gigten kan give i hverdagen. De vil undervise patienten i, hvordan medicinen skal tages, mulige bivirkninger og behovet for blodprøvekontrol. Patienten vil også have mulighed for at drøfte egne bekymringer i forhold til behandling, fremtid, familie, arbejde osv..

Der er mulighed for løbende at kontakte sygeplejerskerne telefonisk ved problemer og ved spørgsmål i forhold til gigten, ligesom læger og sygeplejersker kan henvise patienten til andre faggrupper ved behov. Det kan f.eks. være fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver eller fodterapeut i primær sektoren. 

Hvis der er mulighed for det, er partner/familie meget velkommen til at deltage ved de ambulante besøg ved læger og sygeplejersker.

Nogle patienter vil have behov for supplerende gigtbetændelses-dæmpende behandling, herunder de såkaldte biologiske lægemidler. Biologiske lægemidler gives i et ambulatorium, hvor personalet har speciel erfaring i disse behandlinger.

Samlet er behandlingsresultaterne særdeles gode. Patienter følges løbende i den landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase DANBIO.

Vi tilbyder alle sønderjyske patienter med nyopdaget leddegigt et uddannelsesforløb, der understøtter behandlingen og letter hverdagen for patienter med leddegigt. Forløbene er udviklet sammen med personer, der selv har leddegigt og afholdes i Rødekro i samarbejde med de fire sønderjyske kommuner og personer med leddegigt. Se pjecen om mulighederne her.

Hvem kan henvise
Alment praktiserende læger, speciallæger og hospitalsansatte læger.

Nøglebudskaber
Patienter med nyopstået ledhævelse uden anden forklaring af mindst et led i mindst to uger kan henvises til udredning i vores tidlig artrit klinik.

Ubehandlet leddegigt (reumatoid artrit) er kendetegnet ved langsomt fremadskridende, invaliderende ledødelæggelse, funktionstab og forringet livskvalitet. Forsinkelse af diagnose og behandling med blot fire måneder vil medføre 50 % øget ledødelæggelse efter fem år.

Tidlig og konsekvent behandling af leddegigt har afgørende betydning for sygdomsforløbet.

• 70 % oplever mindre sygdomsaktivitet inden for tre måneder og 90 % inden for det første år.

• 50 % oplever at sygdommen er helt i ro indenfor seks måneder og at sygdommen fortsat er i ro efter to år.

• Ledødelæggelserne kan bremses eller hindres af tidlig medicinsk behandling.

• 20 % kan efter sygdommen har været i ro i to år ophøre med medicinsk behandling.

Komorbiditet
Under sygdomsforløbet ved leddegigt er der øget risiko for en række sundhedstruende følgetilstande såkaldt komorbiditet.

Hjertekarsygdomme
Det har vist sig, at leddegigt næsten fordobler risikoen for også at få hjerte-kar-sygdom. Det skyldes dels den betændelseslignende reaktion i leddene, men også at mange har problemer med f.eks. højt blodtryk, forhøjet kolesteroltal og overvægt. Vi inviterer derfor patienten til jævnlige undersøgelser og samtaler med en gigtsygeplejerske. Blodsukker og kolesterol i blodet kontrolleres og der måles blodtryk, vægt og taljemål. Vaner med hensyn til rygning, alkohol og motion drøftes. Behov og muligheder for opfølgning og evt. ændringer i hverdagen drøftes mhp. at kunne nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdom.
 
Knogleskørhed
Såvel sygdommen leddegigt som dens behandling kan medføre øget risiko for udvikling af knogleskørhed. Derfor tilbydes patienten en DXA skanning af ryg og hofte (knogleskanning). Undersøgelsen kan afdække, om patienten har (øget risiko for) knogleskørhed. Hvis nødvendigt, tilbydes målrettet medicinsk behandling, som i så fald kan forebygge udvikling af knogleskørhed.